Z usług tej kancelarii warto skorzystać

Znów o rozwodzie

kancelaria prawna katowiceOpiekunowie, którzy decydują się na rozwód lub separację powinni zadbać, by w konsekwencji do ich wyboru nie cierpiały osoby najbardziej niewinne i najwrażliwsze, a więc dzieci.

Jeśli już nie ma innego wyjścia i w grę wchodzą prawnicy, a sprawa kończy się w sądzie, może to wpłynąć negatywnie na ich psychikę.

Małe dzieci czują się najbardziej winne rozpadowi małżeństwa rodziców i nie mogą się z tym pogodzić. Psychologowie ostrzegają, że dzieci, których rodzice się rozstają, czują się bardzo źle, gdy muszą zdecydować, z kim chcą mieszkać. Nie powinno się ich wykorzystywać jako osobistych narzędzi do sprawienia przykrości drugiej stronie, ponieważ może się to skończyć bardzo źle dla ich rozwoju ? wprawić je w kompleksy lub spowodować obniżenie samooceny. Prawo jest po stronie maluchów, jak i naszych nastoletnich pociech ? istnieją możliwości polubownego rozwiązania kwestii wspólnego wychowania dzieci.

Porady prawne mogą pomóc to ustalić, jednak nie muszą kończyć się sprawą sądową.

Warto o tym pamiętać.

O polskim kodeksie cywilnym

Kodeks cywilny (skrót k.c.
lub w języku prawniczym kc) ? usystematyzowany według określonych reguł (nawiązujących do systematyki pandektowej) zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego obejmujący przynajmniej podstawowy zestaw instytucji z tej dziedziny. Obowiązująca w Polsce ustawa ? Kodeks cywilny ? została uchwalona 23 kwietnia 1964 r.

Wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1965 r., z wyjątkiem artykułów 160?167, 178, 213?219 i 1058?1088, które weszły w życie z dniem ogłoszenia, czyli 18 maja 1964 r.

Opublikowany został w Dzienniku Ustaw nr 16, poz. 93 z 19641.

Organem wydającym był Sejm PRL, a organami zobowiązanymi: Rada Ministrów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Obrony Narodowej. Geneza Uchwalenie kodeksu cywilnego w Polsce wywołane było w głównej mierze potrzebą unifikacji polskiego prawa cywilnego oraz unowocześnieniem dotychczasowych przepisów.

Do momentu wejścia w życie kodeksu cywilnego w zakresie stosunków cywilnoprawnych obowiązywały: - ustawa z dnia 18 lipca 1950 r.

? Przepisy ogólne prawa cywilnego (Dz.

U.
z 1950 r.
Nr 34, poz. 311), - dekret z dnia 11 października 1946 r. ? Prawo rzeczowe (Dz.
U.
z 1946 r.
Nr 57, poz.
319), - rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. ? Kodeks zobowiązań (Dz. U. z 1933 r.

Nr 82, poz.

598), - dekret z dnia 8 października 1946 r.

? Prawo spadkowe (Dz.

U.

z 1946 r.

Nr 60, poz.

328), - rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. ? Kodeks handlowy (w pozostałej części kodeks obowiązywał do końca 2000 r.) (Dz.

U.

z 1934 r.
Nr 57, poz.

502), ustawa z dnia 13 lipca 1957 r.

o obrocie nieruchomościami rolnymi (Dz.

U.

z 1957 r.

Nr 39, poz.

172), - ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r.

o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych (Dz. U. z 1963 r. Nr 28, poz.
168), - rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r.
o własności lokali (Dz.

U.

z 1934 r. Nr 94, poz.

848), - rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r.

o rejestrowym zastawie rolniczym (Dz.

U.

z 1928 r.
Nr 38, poz.

360), ustawa z dnia 14 marca 1932 r.

o rejestrowym zastawie drzewnym (Dz.
U.
z 1932 r.
Nr 31, poz.

317), - ustawa z dnia 28 kwietnia 1938 r.

o rejestrowych prawach rzeczowych na pojazdach mechanicznych (Dz.
U.
z 1938 r.
Nr 36, poz.

302), - ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r.

o zastawie rejestrowym na maszynach i aparatach (Dz.

U. z 1939 r. Nr 60, poz.
394), - rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 1924 r.
o lichwie pieniężnej (Dz.

U.

z 1924 r.

Nr 56, poz. 574), - dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o wysokości odsetek ustawowych (Dz. U.
z 1935 r.
Nr 88, poz.
545); - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.
U.
z 1964 r.

Nr 16, poz.

94, z późn. zm.), która zawiera w głównej mierze przepisy derogacyjne, kolizyjne i intertemporalne przygotowała polski system prawa do wejścia w życie kodeksu cywilnego.
Akty prawne wymienione wyżej zostały w całości lub w części uchylone przez niniejszą ustawę. Zawartość polskiego kodeksu cywilnego Polski kodeks cywilny składa się z czterech ksiąg: części ogólnej (art.
1?125) dotyczącej m.in. osób i czynności prawnych, oraz ksiąg regulujących kolejno: prawo rzeczowe (art.
126?352), prawo zobowiązań (art.
353?921) oraz prawo spadkowe (art.
922?1088). Księgi dzielą się na tytuły, tytuły na działy, działy na rozdziały, a niektóre rozdziały na oddziały. Na podstawie kodeksu cywilnego wydanych zostało 10 rozporządzeń. Nowelizacje Dotychczas wydano 66 aktów zmieniających polski kodeks cywilny.
Pierwsza nowelizacja nastąpiła w 1971 r.
W okresie PRL-u kodeks cywilny znowelizowano ośmiokrotnie. Obszerna nowelizacja nastąpiła w 1990 r. w związku z transformacją ustrojową w Polsce. Przejście z gospodarki centralnie sterowanej na gospodarkę planową koncesyjno-reglamentacyjną wywołało potrzebę dokonania głębokich zmian w kodeksie cywilnym, głównie w zakresie własności oraz umów (wprowadzono do kodeksu cywilnego np.
zasadę swobody umów, która jest jednym z fundamentów gospodarki wolnorynkowej ? mówi o niej art.

3531 kodeksu cywilnego).

27 stycznia 2014 r.
Marszałek Sejmu ogłosił tekst jednolity kodeksu.Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_cywilny

Paremia prawnicza - znaczenie

kancelaria prawna katowice
Paremia prawnicza ? krótka sentencja (zasada, maksyma), sformułowana najczęściej przez jurystę będącego uznanym autorytetem prawniczym (z reguły jurystę starożytnego Rzymu), wyrażająca w przystępny sposób fundamentalną zasadę prawną. Zaletą jest ich uniwersalność, zrozumiałość dla prawników niezależnie od języka ojczystego.
Prawnicy współcześnie chętnie sięgają do paremii, stanowią one też częsty element retoryki prawniczej1. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Paremia_prawnicza.