przedszkole prywatne szczecin

Twoje dziecko musi iść do przedszkola lub żłobka? Sprawdź tutaj:

Jakie są cele i zadania przedszkole?

przedszkole prywatne szczecin
Cele i zadania przedszkola są zawarte w aktach prawnych takich jak ustawa o systemie oświaty, statucie przedszkola, zarządzeniach, regulaminach i wewnętrznych procedurach.

Ogólne zadania przedszkola do przygotowania przedszkolnego to: kształtowanie umiejętności społecznych dzieci:porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych; kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych; wdrażanie dzieci do utrzymania w zabawie ładu i porządku; wspomaganie rozwoju mowy dzieci; wspomaganie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia; wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci; wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; wychowanie przez sztukę ? dziecko widzem i aktorem; wychowanie przez sztukę ? muzyka i śpiew oraz pląsy i taniec; wychowanie przez sztukę ? różne formy plastyczne; wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych; pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń; wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt; wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacja matematyczną; kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania; wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedszkole#Cele_i_zadania_przedszkola

Musisz wrócić do pracy? Zostaw dziecko w żłobku

W życiu każdej mamy przychodzi taki czas, kiedy trzeba wrócić do pracy. Jest to trudny moment, zarówno dla kobiety, jak i jej dziecka.

Nie każda z nas może sobie pozwolić na opiekę nad pociechą do rozpoczęcia obowiązku edukacyjnego.

Zresztą - dziecku przyda się kontakt z rówieśnikami, ponieważ wpłynie to pozytywnie na późniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie. Wybór odpowiedniej placówki jest niełatwy, zwłaszcza jeśli dziecko ma trafić do żłobka.
Obecnie jest duży niedobór takich instytucji w Polsce, dlatego często jedynym wyborem są żłobki niepubliczne.

Warto osobiście sprawdzić jakie panują tam warunki, warto porozmawiać z zatrudnionym personelem, sprawdzić kwalifikacje, oraz zasięgnąć porady od innych mam.

Pamiętaj - musisz być pewna, że twój maluch zostanie otoczony właściwą opieką.

Powinnaś w czasie, kiedy dziecko jest w żłobku móc skupić się na swojej pracy, a nie na zastanawianiu się, czy jest wszystko w porządku.

Poznaj historię przedszkole

Przedszkola rozwinęły się z dawnych ochronek, które były instytucjami filantropijnymi, o charakterze opiekuńczym, przeznaczonymi głównie dla ubogich dzieci, ich praca miała charakter misji religijnych lub społecznych (pierwsze powstały w końcu XVIII wieku we Francji).

Dopiero w połowie XIX w.

rozwinął się w Europie ruch tzw.
ogródków dziecięcych, zwane też ?freblówkami? (od nazwiska i ich twórcy i pierwszego teoretyka wychowania przedszkolnego Friedrich Fröbel i stanowiły one prototyp przedszkola; za główny cel stawiały sobie działalność wychowawczą i kształcącą; miały pielęgnować (rozwijać, kształcić) dziecko tak, jak ogrodnik pielęgnuje rośliny (stąd nazwa), stosując odpowiednie metody.
Dalszy rozwój pedagogiki okresu przedszkolnego jest związany głównie z dokonaniami O.
Decroly?ego i Marii Montessori ? twórczyni metody wychowania przedszkolnego opartej na koncepcjach naturalistycznych.

Dawniej zadaniem przedszkoli było zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego, wyrównywanie ewentualnych braków i opóźnień w tym zakresie, przygotowanie dziecka do nauki w szkole oraz pomoc pracującym rodzicom w zapewnieniu dzieciom opieki wychowawczej.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedszkole#Historia.