Nie prowadź samodzielnie księgowości we własnej firmie, polecamy

Co trzeba wiedzieć?

księgowość warszawa ochotaCo trzeba wiedzieć przed założeniem własnego biznesu? Jak przetrwać na rynku i odnieść sukces? I czy trzeba się bać ryzyka związanego z własną firmą? Te pytanie zadaje sobie chyba każdy, kto chce założyć pierwszą firmę.
Wiemy, że łatwo nie jest - koszty mogą być zbyt wysokie, zniechęcają urzędy i cała "papierologia". Jednak przede wszystkim musimy mieć pomysł na biznes. I musimy poznać rynek. Fajnie, jeśli mamy dostęp do danych statystycznych, albo że wiemy jak wygląda dana branża od wewnątrz.
Trzeba wziąć pod uwagę aspekt konkurencji, popytu i podaży.

Bo czy będzie miejsce na kolejną, taką samą firmę? Często odpowiedź jest negatywna.

O podatku PIT w Polsce

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce uregulowany jest ustawą z dnia 26 lipca 1991 r.

(tekst jedn.

Dz. U.

z 2012 r.

Nr 0, poz. 361, z późn. zm.).
Ponadto prawa i obowiązki podatnika tego podatku wynikają z szeregu postanowień Konstytucji RP, wielu ustaw i ratyfikowanych umów międzynarodowych oraz rozporządzeń wykonawczych. Polska ustawa o podatku dochodowym od 2000 roku była nowelizowana 133 razy.
Podstawą opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasadniczo suma dochodów z poszczególnych źródeł przychodów.
Dochód ustawodawca definiuje jako dodatnią różnicę między sumą przychodów a kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym. Przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W przypadku pozarolniczej działalności gospodarczej przychodem są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane.

Na przedsiębiorcach ciąży obowiązek podatkowy od kwot należnych z tytułu prowadzonej działalności, bez uzyskania rzeczywistego przychodu.
W przypadku nieruchomości odstąpionych bezpłatnie do używania innym osobom ? przychodem jest tzw.
wartość czynszowa, a więc równowartość czynszu, jaki podatnik otrzymałby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości.
Przychodem natomiast z zamiany rzeczy i praw majątkowych jest zamieniana rzecz lub prawo majątkowe o wyższej wartości, pomniejszona o koszty zamiany. Specjalną kategorią podstawy opodatkowania jest przychód z tzw. źródeł nieujawnionych, który ustala się, przyjmując za podstawę sumę poniesionych w roku podatkowym wydatków i wartość zgromadzonych w tym roku zasobów finansowych, nieznajdujących pokrycia w już opodatkowanych bądź wolnych od opodatkowania źródłach przychodów i posiadanych przedtem zasobach majątkowych. Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty ponoszone w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych przez ustawę.
Podatnik ma możliwość odliczenia do celów podatkowych wszelkich wydatków, pod tym jednak warunkiem, iż wykaże ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą lub inną działalnością zarobkową, a ich poniesienie ma lub może mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Ustawodawca zawarł też katalog wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu, są nimi: wydatki na nabycie składników majątku trwałego, nakłady tego typu mogą być w kosztach podmiotów gospodarczych uwzględniane zasadniczo poprzez odpisy amortyzacyjne; wydatki związane z wykonaniem przez podatnika zobowiązań wobec jego wierzycieli oraz strat związanych z niewykonaniem zobowiązań przez dłużników podatnika (np.

spłata pożyczek, kredytów, wierzytelności odpisane jako nieściągalne, rezerwy tworzone na pokrycie wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona); wydatki mających charakter sankcji finansowych (np.
grzywny i kary pieniężne, koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań, kary umowne i odszkodowania); wydatki związanych z regulowaniem zobowiązań podatkowych (np.

z tytułu podatku akcyzowego od nadmiernych ubytków lub zawinionych niedoborów wyrobów, podatku dochodowego, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od sprzedaży akcji w publicznym obrocie oraz podatku od towarów i usług); wydatków przekraczających ustalony przez prawodawcę limit (np.

koszty reprezentacji i reklamy przekraczające zasadniczo 0,25% przychodu, wysokość diet z tytułu podróży służbowych); różnych innych wydatków (np.

darowizny i wszelkiego rodzaju ofiary, składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa). W przypadku podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz księgi przychodów i rozchodów koszty uzyskania przychodu rzeczywiście poniesione powinny mieć pokrycie w rzetelnych i prawidłowych księgach, mających oparcie w dokumentach księgowych. Istnieje też możliwość ryczałtowego określenia kosztów uzyskania niektórych przychodów (np.

przychody z tytułu praw autorskich ? 50%, z umów o dzieło ? 20%).

Jeżeli podatnik wykaże, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. W niektórych przychodach koszty są przez ustawodawcę traktowane jednocześnie jako dochód (np.

dochody z kapitałów pieniężnych), w takich przypadkach w ogóle nie ustala się kosztów uzyskania przychodu. Dochód w zależności od rodzaju działalności objętej opodatkowaniem oraz osób je prowadzących może być różnie ustalany.

U podatników sporządzających bilans i rachunek wyników, dochodem z działalności gospodarczej jest dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów.
U podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej oraz prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów ? dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania powiększona o różnicę między wartością remanentu końcowego i początkowego oraz sprzedaży składników majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością. W stosunku do osób, które nie są obowiązane do prowadzenia ksiąg, dochód może być dokumentowany wszystkimi środkami dowodowymi przewidzianymi w ordynacji podatkowej.
Ponadto koszty uzyskania przychodu mogą być potrącone jedynie w tym roku podatkowym, w którym zostały faktycznie poniesione. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_dochodowy_od_os%C3%B3b_fizycznych#Podatek_dochodowy_od_os.C3.B3b_fizycznych_w_Polsce

Przepisy podatkowe - zbyt skomplikowane

księgowość warszawa ochota Polska jest liderem w niechlubnym rankingu, dotyczącym ilości czasu, jaki każdy przedsiębiorca musi poświęcić na papierkową robotę, związaną z rozliczaniem się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em.

Przepisy podatkowe są w naszym kraju bardzo skomplikowane, na co narzekają wszyscy - zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i większe firmy.

W tym gąszczu naprawdę łatwo się pogubić i popełnić błąd - sam fakt niejednolitego podatku VAT, wielu różnych stawek, często bywa niejasne.
A nie zawsze urzędnik wykaże się wyrozumiałością wobec przedsiębiorcy, zresztą sami pracownicy administracji mają często problem ze znajomością wszystkich przepisów podatkowych. .