wycena nieruchomości kraków

Szukasz rzeczoznawcy specjalizującego się w wycenie nieruchomości?

Warto wiedzieć

wycena nieruchomości kraków
Wykonywanie rzeczoznawstwa w określonej dziedzinie wiąże się często z podjęciem znacznych zobowiązań i przyjęciem na siebie określonych obciążeń wynikających z przepisów, np.
obowiązek wykonywania funkcji biegłego sądowego i inne.
To także olbrzymia odpowiedzialność. Do rzeczoznawcy zwracają się zleceniodawcy najczęściej w trudnych sytuacjach, często kryzysowych, awariach, sprawach spornych i katastrofach.

Od opinii rzeczoznawcy nie tylko zależy los znacznego majątku prywatnego i publicznego (znacznej wartości), ale też zdrowie i życie ludzi.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczoznawca

Zarządca nieruchomości

Zarządca nieruchomościami ? osoba fizyczna posiadająca licencję zarządcy nieruchomości nadaną w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami1, prowadząca działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami na własny rachunek i ryzyko.

Praca zarządcy polega na analizie, monitorowaniu czynników od których jest uzależnione prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomością i podejmowaniu stosownych decyzji mających wpływ na bieżące a także przyszłe planowanie jak najbardziej efektywnego wykorzystania będącej w gestii zarządcy nieruchomości.

Wiedza, profesjonalne przygotowanie, nabyta praktyka zarządcy daje gwarancję osiągnięcia spodziewanego zysku z danej nieruchomości z pożytkiem dla całej społeczności mieszkającej w zarządzanym przez niego budynku (według UGN Art.
184 p.2). Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dca_nieruchomo%C5%9Bci

Co to jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartość nieruchomości i stanowi dokument urzędowy.
Może być sporządzany wyłącznie w formie pisemnej.
W razie istotnych rozbieżności w opiniach o wartości tej samej nieruchomości, sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych, oceny prawidłowości tych wycen dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych.
Operat zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń, wyniku końcowego.
W operacie szacunkowym przedstawia się sposób dokonania wyceny nieruchomości, w tym: określenie nieruchomości i zakresu wyceny, określenie celu wyceny, podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości, ustalenie daty określenia wartości nieruchomości, opis stanu nieruchomości, wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości wynikającego z planu miejscowego lub z innych dokumentów, wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania, analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny, wynik wyceny nieruchomości z przedstawieniem obliczeń wartości nieruchomości. Czynności w stosunku do już opracowanego operatu szacunkowego, polegają na: potwierdzeniu aktualności operatu szacunkowego, opiniowaniu operatu szacunkowego, ocenie prawidłowości wycen.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Operat_szacunkowy
.